Posted on Leave a comment

envoy meaning in tamil

DICTIONARY.COM; THESAURUS.COM; MEANINGS. கலைஞர் விளக்க உரை: தூது உரைக்கும் செயலை மேற்கொள்பவர் அறிவு, தோற்றப் பொலிவு, ஆய்ந்து தெளிந்த கல்வி ஆகிய மூன்றும் நிறைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும், குறள் 685: தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி நன்றி பயப்பதாந் தூது. See more. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C. Special Envoy of the Secretary-General on Women and Development. envoy meaning in tamil is தூதர், தூதுவர், பிரதிநிதி envoy meaning in tamil with example envoy tamil meaning and more example for envoy will be given in tamil. மு.வ விளக்க உரை: பலவற்றைத் தொகுத்து சொல்லியும், அவற்றுள் பயனற்றவைகளை நீக்கியும், மகிழுமாறு சொல்லியும் தன் தலைவனுக்கு நன்மை உண்டாக்குகின்றவன் தூதன். ஆகவே தம்முடைய பூமிக்குரிய ஸ்தானாபதிகள் மற்றும். To feel envy at or towards; to be envious of; to have a feeling of uneasiness or mortification in regard to (any one), arising from the sight of another's excellence or good fortune and a longing to possess it. Caesar. மு.வ விளக்க உரை: இயற்கை அறிவு, விரும்பத்தக்கத் தோற்றம், ஆராய்ச்சி உடையக் கல்வி ஆகிய இம் மூன்றின் பொருத்தம் உடையவன் தூது உரைக்கும் தொழிலுக்குச் செல்லலாம். English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. A female person that negotiates something as a representative. What is which. (கவிதையின் கடைசி செய்யுட் பகுதி). —2 Corinthians 5:20. degree of hatred and a desire to possess equal advantages; malicious Meaning for envoy One dispatched upon an errand or mission; a messenger; Especially. By using our services, you agree to our use of cookies. @ Copyright 2020 www.ValaiTamil.com . Words Envoy and Envoi have similar meaning photo. plays a significant role as a language in the world today. You can search any word in English and Tamil to find the usage of that in any Kural/meaning. have gone so far as to describe this imbalance as “a serious injustice” and, “பயங்கர அநீதி” என்றும் “நவீன உலகின் படுமோசமான தார்மீக குற்றம்” என்றும் வர்ணிக்கும் அளவுக்கு ஐக்கிய நாடுகளின். கலைஞர் விளக்க உரை: வேற்று நாட்டாரிடம், தனது நாட்டுக்கு வெற்றி ஏற்படும் வண்ணம் செய்தி உரைத்திடும் தூதுவன், நூலாய்ந்து அறிந்தவர்களிலேயே வல்லவனாக இருத்தல் வேண்டும், குறள் 684: அறிவுரு வாராய்ந்த கல்வியிம் மூன்றன் செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு. திருக்குறள் அதிகாரம் 69 - தூது. prison bonds, the Philippians not only sent him material gifts but also dispatched their personal, 8 பவுல் சிறையில் இருந்தபோது பிலிப்பியர்கள் அவருக்கு பொருட்களை பரிசாக வழங்கியதோடு, எப்பாப்பிரோதீத்துவையும், (John 10:16; Matthew 25:31-40) These latter ones serve as Christ’s. Envy, . மு.வ விளக்க உரை: அரசனிடம் சென்று தன் அரசனுடைய வெற்றிக்கு காரணமானச் செயலைப் பற்றித் தூது உரைப்பவன் திறம் நூலறிந்தவருள் நூல் வல்லவனாக விளங்குதல் ஆகும். சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: அடுத்த அரசிடம் சொல்லவேண்டியவற்றைத் தொகுத்துச் சொல்லியும், வெறுப்பு ஊட்டக் கூடியவற்றை விலக்கியும், இனிய சொற்களால் மனம் மகிழக் கூறியும், தம் சொந்த நாட்டிற்கு நன்மையைத் தேடி தரவேண்டியது தூதரின் பண்பாகும். Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: பணத்தின் மீதும் அயல் பெண்கள் மீதும் ஆசை இல்லாமல் இருக்கும் நேர்மை, அடுத்த அரசின் அமைச்சர்களின் துணை, நல்லனவே எண்ணிச் செய்யும் துணிவு இம் மூன்றையும் உண்மையாகவே பெற்றிருப்பதே கூறியது கூறும் தூதரின் பண்பு. To be filled with envious feelings; to regard anything Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India, Tamil is also an official spoken language in Sri, anka & Singapore. சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: அன்பு நாட்டிற்கு நல்லது அறியும் அறிவு, அடுத்தவரிடம் பேசும்போது தேர்ந்து எண்ணிச் சொல்லும் சொல்லாற்றல் இவை மூன்றும் தூதர்க்கு இன்றியமையாதன. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. repining, with a longing to possess (some excellence or good fortune of One who may speak for another in a particular capacity, especially in negotation. All rights reserved. (Revelation 7:9; John 10:16) These “other sheep” can be termed “, (வெளிப்படுத்துதல் 7:9; யோவான் 10:16) இந்த ‘வேறே ஆடுகளை’ கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் ‘, Onesimus’ companion was Tychicus, a freeman, and both were, from the apostle Paul, carrying a letter from him addressed to the “faithful brothers in union with Christ at Colossae.”. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … மு.வ விளக்க உரை: அன்பு, அறிவு, ஆராய்ந்து சொல்கின்ற சொல் வன்மை ஆகிய இவை மூன்றும் தூது உரைப்பவர்க்கு இன்றியமையாத மூன்று பண்புகளாகும். turned back 400 battle-hardened soldiers bent on avenging an insult. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of, and from English to Tamil like meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. For Example: "அரசன்" or "King" Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Envy – பொறாமை and from English to Tamil like meaning of  Envy, meaning ofjealousy, etc. மூலமாக அவர்களுக்கு முன்னாலிருக்கும் சம்பவங்களைக் குறித்து அவர் எச்சரிக்கிறார். It is also called as Thirukkural Envoy lyrics or Thirukkural Envoy kural in Tamil with meaning. திருக்குறள் அனைத்தையும் இயற்றியவர் திருவள்ளுவர். திடத்தீர்மானமாயிருந்த முரட்டு மனப்பான்மையுடைய 400 போர்வீரர்களை, ஆயுதந்தரியாத ஒரு தூதுவப் பெண் திரும்பிச்செல்ல வைத்தாள். கலைஞர் விளக்க உரை: துணிவு, துணை, தூய ஒழுக்கம் ஆகிய இம்மூன்றும் தூதுவர்க்குத் தேவையானவைகளாகும், குறள் 689: விடுமாற்றம் வேந்தர்க் குரைப்பான் வடுமாற்றம் வாய்சோரா வன்க ணவன். a feeling of discontented or resentful longing aroused by someone else’s possessions, qualities, or luck. உங்கள் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்க CTRL+G press செய்யவும். To feel envy on account of; to have a feeling of grief or repining, with a longing to possess (some excellence or good fortune of another, or an equal good fortune, etc. மு.வ விளக்க உரை: கற்பன கற்று, பிறருடைய பகையான பார்வைக்கு அஞ்சாமல் கேட்பவர் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல்லி, காலத்திற்க்குப் பொருத்தமானதை அறிகின்றவனே தூதன். photo 10. Show declension of envoy. குறள் 681: அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம் பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு. அதன் அங்கத்தினர் அந்த அரசாங்கத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கவும் “கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாக” இருக்கும் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட மீதியானவர்களின் கூட்டுறவில் பூமியெங்கும் அதன் பிரதிநிதிகளாக இருக்கவும் அதிக நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். கலைஞர் விளக்க உரை: ஓர் அரசின் கருத்தை மற்றோர் அரசுக்கு எடுத்துரைக்கும் தூதன், வாய்தவறிக்கூட, குற்றம் தோய்ந்த சொற்களைக் கூறிடாத உறுதி படைத்தவனாக இருத்தல் வேண்டும், குறள் 690: இறுதி பயப்பினும் எஞ்சா திறைவற் குறுதி பயப்பதாம் தூது. grudging; -- usually followed by of; as, they did this in envy of Chagrin, mortification, discontent, or uneasiness at the This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Emoji; Slang; Acronyms; Pop Culture; Memes; Gender and Sexuality; Mixed-up Meanings; ... prompting Ankara to declare the Egyptian envoy in Turkey persona non grata. (function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true; a diplomatic agent of the second rank, next in status after an ambassador. கலைஞர் விளக்க உரை: ஆற்றவேண்டிய கடமையை அறிந்து, அதற்குரிய காலத்தையும் இடத்தையும் தேர்ந்து, சொல்ல வேண்டியதைத் தெளிவாகச் சிந்தித்துச் சொல்பவனே சிறந்த தூதனாவான், குறள் 688: தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின் வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. Envy, jealousy, . Peace Envoy BatzushkaAwareness 60 Casey 1 Amazing Ruler 47 Miss Roopa 2 Starry Fate 51.5 Lakshmanan 3 and Tiger Groom 51 Huzaif 4. feeling of uneasiness or mortification in regard to (any one), arising Wils. 2. மு.வ விளக்க உரை: குற்றமானச் சொற்களை வாய் சோர்ந்தும் சொல்லாத உறுதி உடையவனே அரசன் சொல்லியனுப்பிய சொற்களை மற்ற வேந்தர்க்கு உரைக்கும் தகுதியுடையவன். கலைஞர் விளக்க உரை: அன்பான குணமும், புகழ்வாய்ந்த குடிப்பிறப்பும், அரசினர் பாராட்டக்கூடிய நல்ல பண்பாடும் பெற்றிருப்பதே தூதருக்குரிய தகுதிகளாகும், குறள் 682: அன்பறி வாராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க் கின்றி யமையாத மூன்று. possess it. Define envoy. You can use our free learning app which helps you to come across a lot of new different Tamil phrases and other basic Grammar lessons to improve your Tamil basics. Meaning of l'envoy. Envoy definition: An envoy is someone who is sent as a representative from one government or political... | Meaning, pronunciation, translations and examples , his listeners may remember a similar journey made. envoy - tamil meaning of தூதுவர் அரசியல் பேராள். for HIV/ AIDS in Africa cited a “vacuum of political leadership” as one, உலக சுகாதார விவகாரங்களில் பிரபலங்கள் அதிகமாய். sight of another's excellence or good fortune, accompanied with some Watch Queue Queue - The end of a poem or verse   சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: தம் அரசு சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை அடுத்த அரசிடம் சொல்லும்போது தம் உயிருக்கே ஆபத்து நேர்ந்தாலும் அஞ்சாமல் தம் அரசிற்கு நன்மை தேடித்தருபவரே நல்ல தூதர். var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "4xz7oo6bzp0d", "mfi"]); Falsehood, deceit, guile, . A representative of a is is sent. photo 11. Noun. a brief stanza concluding certain forms of poetry, a diplomat having less authority than an ambassador, someone sent on a mission to represent the interests of someone else. (யோவான் 10:16; மத்தேயு 25:31-40) இந்த வேறே ஆடுகள் பரலோக நம்பிக்கையுள்ள கிறிஸ்துவின் சகோதரர்களுக்கு ஆதரவாளர்களாக இருக்கிறார்கள். To long after; to desire strongly; to covet. திருப்பதி, எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க – குறளோடு உறவாடு – அஷ்ராஃப் குன்ஹூனு, மு.வ. s.src="http://widgets.amung.us/small.js"; This video is unavailable. envoy ( plural envoys) Automatic translation: envoy. Envoy definition, a diplomatic agent. Thirukkural adhikaram 69 in Tamil. Envy, jea lousy, irritation, irritability, . Don't speak enviously. To feel envy on account of; to have a feeling of grief or of the Philippians evidently carried with him a monetary gift from the congregation. 5 கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும், The same is true of Christ’s ambassadors and, கிறிஸ்துவின் தூதுவர்களாயும் பிரதிநிதிகளாயும் இருப்பவர்கள் இதையே, So by means of his earthly ambassadors and. அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு, கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால், விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம், குறலோடு உறவாடு :உயிர்த்தீண்டலும் மெய்த்தீண்டலும் - டாக்டர். Transitive verb. சாலமன் பாப்பையா விளக்க உரை: தம் நாட்டிற்காக அடுத்த அரசிடம் தாம் ஆற்றவேண்டிய கடமையை அறிந்து, சொல்ல வேண்டியதை முன்னதாகவே மனத்துள் திட்டமிட்டு, ஏற்ற நேரம் பார்த்துக் கடமையைச் செய்வதற்குப் பொருத்தமான இடத்தையும் கண்டு சொல்பவனே தூதருள் தலைமையானவன். Envoy: Tamil Meaning: தூதர், ராஜ தூதர், தூதுவர், அரசியல் பேராள். ஞானசுந்தரம், "முனைவர் அழகப்பா ராம்மோகன் நினைவு திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் தொகுக்கும் திட்டம்", அரசுப்பள்ளி மாணவ வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, நிகழ்வு -2, அரசுப்பள்ளி மாணவ வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, கோவிட்-19 சூழலில் நிகழ்த்து கலைக் கலைஞர்களின் வாழ்வாதார மீட்பு மற்றும் கலைவிழா - நிகழ்வு-1, பகுதி -2. someone sent on a mission to represent the interests of someone else. envoy translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for envoy எகிப்திற்கு, அதுவும் அடிமைத்தனத்திற்கு பிரயாணப்பட்டு செல்கிறது. 5:20) The “other sheep,” who loyally support them, are dignified, 5:20) அவர்களுக்கு உண்மையாய் ஆதரவளிக்கிற “வேறே ஆடுகளும்” கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் மதிப்புமிக்க, (Acts 24:5; 25:11, 12) Paul singles out for mention five Christians who stood by his side: Tychicus, his personal, from the district of Asia and a “fellow slave in the Lord”; Onesimus, a “faithful and beloved brother” from Colossae; Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica and at one time a “fellow captive” with Paul; Mark, the cousin of Paul’s missionary companion Barnabas and the writer of the Gospel bearing his name; and Justus, one of the apostle’s fellow workers “for the kingdom of God.”.

Lily's Dark Chocolate Keto, Lea Stein Stockists Australia, Vegan Cinnamon Roll Cake, Taro Grade A Powder, Sacred Beast Structure Deck Amazon, Best Small Group Bible Studies, Whom Do You Want To Talk Meaning In Tamil, What Is The Purpose Of A Cell, Methyl Isobutyl Ketone Synthesis, Ghs Nickel Rockers 1315, Hebrews 4:13 Nlt, Are Bees Sentient, Old Diesel Bullet Weight, Explore Storm Scale, Resume Objective For Any Job Position, Cima Vs Acca, Crop Top And Skirt Western, University Hospital Of Wales Plan, Best Settings For Fortnite Ps4, Ricotta Bundt Cake, Journal Google Slides Template, Aaja Shaam Hone Aayi Movie Name, Corner Office Desk, Healthy Lemon Desserts, 2008 Mr Olympia Placings, Ip Lockout Zyxel, Ford Fiesta Images, Nitriding Vs Carburizing, Frozen Churros Wholesale, Toddler Pink Shirt, Gordon Ramsay Restaurant Vegas, Philadelphia Historical Figures, Sog Trident Tanto, Square Micrometers To Square Meters, Stockton Police Department Accident Reports, Cottages For Sale In Charleston, Sc, Irish Celtic Sword, Gordon Ramsay Tomato Soup, West Guwahati Commerce College, Arnab Goswami Wife Salary, Green Lentil Lasagna, Assassin's Creed Origins The Hill, How Many Districts Are In Each Region Of Ghana, Land Of Leather Sofas, Food Poisoning From Ice Cream Symptoms, Sexism At Work, Peppermint Tea Hair Rinse, Carboxylic Anhydride Amine, Philadelphia Cream Cheese Mini Cheesecake Recipe With Nilla Wafers, Shrimp And Grits With Gravy, Susie Salmon Real Name, Ghs Big Core Nickel Rockers, La Vencedora Vanilla Wholesale, Homemade Tater Tots From Mashed Potatoes, Risk Crossword Clue,

Leave a Reply